Provozovatel internetového portálu

Ruslan Gricyk
IČ:5185556
Čs. armády 203
Pletený újezd, 27351
tel:734640054
 
Adresa pro reklamaci a osobní odběr:
Prodejna Aslanservis
Sekaninova 64
12800 Praha 2
tel:734640054
 

1) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Objednávku lze zrušit před její expedicí. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

2) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Zboží doručováno Českou poštou nebo zásilkovou službou DPD

Pokud nebude zákazník zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení.

Pokud je zásilka doručována službou DPD, zákazník je informován sms v den, kdy je zásilka doručována. V případě nepřítomnosti je kurýr povinen určit jiný termín doručení.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

O odeslání je zákazník informován e-mailem.

Osobní převzetí na prodejně v Praze

Osobní převzetí na prodejně v Praze je možné hned po dokončení objednávky.

Adresa prodejny: Sekaninova 64, Praha 2, 12800. Otevírací doba: po-čt 10:00-17:00, pá 14:00 – 18:00

3) Záruka

Záruční lhůta na příslušenství je 24 měsiců.

Záruční lhůta na použite zboží je 6 měsiců pokud není uvedeno jinak.

4) Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

5) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

6) Způsoby úhrady

Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.

V hotovosti na prodejně – objednávku zaplatíte při osobním odběru na prodejně.

Bankovním převodem

7) Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na info@aslanservis.com

Pro plné využití obsahu a personalizovaných funkcí webových stránek ASLANservis.com je třeba ve vašem počítači, tabletu nebo mobilním zařízení přijmout soubory cookie (často jsou přijaty automaticky), protože poskytnutí určitých personalizovaných funkcí těchto webových stránek je jejich používáním podmíněno. Naše soubory cookie neukládají důvěrné informace, jako jsou vaše jméno, adresa nebo údaje o platbě. Pokud však budete chtít soubory cookie z webových stránek ASLANservis.com (nebo jakýchkoli jiných webových stránek) zakázat, blokovat nebo vymazat, můžete tak učinit ve svém prohlížeči. Protože je každý prohlížeč jiný, způsob, jak změnit nastavení souborů cookie, si vyhledejte v nápovědě vašeho prohlížeče nebo v návodu k použití vašeho mobilního telefonu.

8) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 5. Obchodních podmínek.

9) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

  1. V případě reklamace zašlete výrobek zpět, ke zboží přiložte doklad o koupi. Přeprava je hrazena stranou kupujícího. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
  2. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  3. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  5. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
  6. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
  7. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS.

10) Ostatní

Po uskutečnění objednávky, bude předán e-mail zákazníka společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. (server Heureka.cz) pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby „Ověřeno zákazníky“. Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš ASLANservis.com

Obchodní podmínky jsou platné od 25.7.2016 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

Reklamační řád pro opravu zařízení

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad opravy zařízení a uplatnění nároků ze záruky za jakost služeb, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li Zákazníkem spotřebitel, zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Zákazník u Poskytovatele na Kontaktní adrese Poskytovatele (další způsoby uplatnění vad dle Reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny).
U veškerých služeb odpovídá Poskytovatel Zákazníkovi za to, že zařízení při převzetí nemá vadu, pro kterou bylo odesláno do servisu.
V případě, že byla služba poskytnuta vadně, má Zákazník právo na bezplatnou opravu. Nelze-li vadu odstranit, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny servisní služby.
Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník vadu sám způsobil.
Případnou vadu je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy má Zákazník možnost zařízení prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Nejpozději lze vadu reklamovat do šesti měsíců od převzetí opraveného zařízení.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je Poskytovateli oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vadu opravy.
Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Zákazníkem nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Poskytovatel písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
Reklamaci lze uplatnit informováním Poskytovatele telefonicky, e-mailem či písemně.
Doručení vadného zařízení (jinak než na dobírku, kterou Poskytovatel nepřebírá) na Kontaktní adresu Poskytovatele (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Poskytovatele nebo do sídla Poskytovatele. Při zasílání je Zákazník povinen zařízení zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. K zařízení je vhodné přiložit doklad o provedení servisní služby či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující opravu zařízení Poskytovatelem, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nic z výše uvedeného nebrání pozitivnímu vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.